Чанша:
център на „Златния
триъгълник“

От редактора

Социалната държава

Когато говорим за борбата с бедността, винаги пред нас е примерът с огромен Китай, който само за четири десетилетия успя да издигне над линията на бедността 700 милиона души - факт, записан в аналите на ООН като безпрецедентен в историята на човечеството. Но има и един друг показател за истинската социална същност на една държава и това е грижата за децата, живеещи в бедни селски райони, за непълнолетни с увреждания или с липса на законни настойници - сираците. И именно грижата за тези малки, невинни и онеправдани души е своеобразен връх в една социална държава. Защото, ако за възрастните - получили навременна и безкористна помощ е по-обяснимо как са преодолели тегобата на немотията, то за децата в риск тази помощ е от огромно значение. И тук Китай отново поставя своеобразни рекорди: повече от 650 000 държавни служители са в услуга на децата в неравностойно положение, една истинска армия от социални работници, загрижена за днешния и утрешен ден на малчуганите, изпаднали в нужда. Както съобщава китайското Министерството на гражданските дела, неотдавна са издадени нови насоки за по-нататъшно подобряване на издръжката, основното медицинско обслужване, образованието и попечителството на деца в нужда - още едно красноречиво доказателство, че Китай е истинска социална държава, чиято основна цел са постоянните усилия за добруването на хората, за още по-голямо издигане на обществения им статус.

Петър Герасимов

Pressgroup DnesСофия, 1301, ул. „Позитано“ 20, тел.: +3592 944 1026, +359 87 830 9893, Имейл: kitai.dnes@abv.bg, Уебсайт: www.kitajdnes.com • ИЗДАТЕЛ: Проф. Светлана ШАРЕНКОВА - Управител на РА Евромедия ООД, тел.: +3592 943 4664 • РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател: проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ, тел.: + 3592 944 1020 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Петър ГЕРАСИМОВ; Отговорен секретар: Бони НЕМСКИ; Редактори: Любомир МИХАЙЛОВ, Красимира ИВАНОВА; Репортер: Галина ТОНЕВА; Предпечат: Мая ПЕТРОВА • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: тел. +3592 944 1026 • РЕКЛАМА: тел.: +3592 944 1026, kitai.dnes@abv.bg • Рекламите и обявите се заплащат авансово по банкова сметка или в брой • БАНКОВА СМЕТКА: Райфайзенбанк АД, София, ул. Н. Гогол 18-20, IBAN: BG39RZBB91551060382418, Банков код BIC RZBBBGSF, РА Евромедия ООД • СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: тел.:+3592 944 1026 • ПЕЧАТ: Алианс Медиапринт • Използвани са материали на агенция „СИНХУА “ и CRI.
           ©2019 Китай днес