Китайската инициатива за глобална цивилизация подчертава многообразието на националните култури

На диалога на високо равнище между Китайската комунистическа партия и политическите партии от останалия свят, генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин за първи път представи Инициативата за глобална цивилизация, която дава отговори на въпросите за модернизацията на човешкото общество, вдъхвайки увереност и енергия за приобщаването, съвместното съществуване, обмена между културите и просперитета на мултикултурния свят. нициативата за глобална цивилизация произхожда от практиката на модернизацията в китайски стил и се основава на опита и уроците на различни култури по света, като включва в себе си историческите закономерности и практическата логика на прогреса на човешката цивилизация. Тя притежава богати теоретични конотации и значима практическа стойност, демонстрира мъдростта и отговорността на петхилядолетната китайска цивилизация и е поредното решение, предоставено от Китай за справяне с общите предизвикателства на човечеството в новата ера. Инициативата за глобална цивилизация разкрива дълбоките исторически закономерности на възхода и падението на човешката цивилизация Всяка култура е специфична, като сама по себе си допринася за формирането на здрава основа за развитието и прогреса на човечеството. Базирайки се на дълбокото разбиране на цивилизацията на човечеството и модернизацията в китайски стил като новата й форма, Инициативата за глобална цивилизация подчертава зачитането на многообразието на културите и подкрепя концепцията за равенство, споделяне, диалог и приобщаване. Във всеки исторически период, ако се фокусираме върху културния обмен, споделяне и приобщаване, културите могат да съществуват съвместно и да показват своите красиви характеристики. В същото време опи-тите за културно отчуждение, конфликти, превъзходство на отделни култури ще доведат до изчезване на съответните култури в дългосрочен план. Всяка култура е резултат на труд и мъдрост, кондензирайки в себе си и представяйки душата на една държава и нация. За наследяването и иновациите й трябва да се следват историческите закономерности в съответствие с тенденциите на развитието на историята. Китайската цивилизация е единствената световна цивилизация, която не е била прекъсвана до днес. Това я прави вкоренена в плодородната почва на мултиетнически култури, които съществуват хармонично и запазват своите специфики. Тази цивилизация постига голямо развитие именно чрез обмен, споделяне и приобщаване с чужди култури. Културните бариери се преодоляват чрез културен обмен. Обменът и взаимодействието между културите са основата на хармоничното съществуване между хората. В историческата практика, поради различията в географското положение, езика и познанието, комуникацията между културите е била изправена пред различни ограничения, като по този начин са се формирали дългогодишни бариери. Въпреки това човечеството не е спирало усилията си за обмен между различните култури. Прекрасен пример за това е древният Път на коприната, който е предоставял важна възможност за обмен и взаимодействие на източните и западните култури. Чрез него древните държави като Китай, Индия, Персия, Арабия, Рим и други са поддържали икономически, културен и технологичен обмен помежду си и са допринесли за развитието и прогреса на човешката цивилизация. Древната китайска и западна философия също са се възползвали от постиженията на обмена между народите. Не е случайно, че идеите на Конфуций и Платон имат известно сходство, а историческите и културните им корени могат да бъдат проследени до обмена и интеграцията на ранната човешка цивилизация. В съвременния свят обменът и сътрудничеството между страните по света се разширяват, с което човешкото общество създава по-интегрирана съвременна цивилизация. В началото на ХХ век марксизмът се разпространява от Запада към Китай, а Китай и европейските страни, представлявайки съответно източните и западните култури, навлизат във важен повратен момент в културния обмен. Китайската комунистическа партия, приемайки марксизма за водеща идеология, открива нова страница в революцията и строителството на държавата, демонстрира епохалния характер на китайската култура и допринася за обогатяване и развитие на глобалната цивилизация. Конфликтите между културите се преодоляват чрез комуникация между тях и взаимно споделяне. Красотата на хармонията се крие в единството на различията. Всяка култура има свой уникален чар именно заради своята различност. Взаимното допълване и споделянето между тях е от полза за надграждането им и за иновативното развитие на човешката цивилизация като цяло. В света няма съвършена култура, както няма и ненужна култура. Културите се обогатяват чрез споделяне и се сублимират чрез интеграция. В нашата ера силната жизненост на китайската култура се крие в усвояване на постиженията на другите култури. Китайската комунистическа партия комбинира основните принципи на марксизма със специфичната реалност и с традиционната култура на Китай, формирайки серия от основни теоретични постижения, водещи мултиетническия китайски народ към координирано развитие на материалната, политическата, духовната, социалната и екологичната култура. По този начин се предоставя скъпоценен опит и полезна справка за развитието и съживяването на културите в други страни. Китай е установил независима и мирна външна политика, поддържайки петте принципа на мирното съжителство и непрекъснато разширявайки приятелския обмен и взаимноизгодно сътрудничество със страните с различни култури и идеологии. За разлика от някои западни учени и политици, които енергично разпространяват теорията за сблъсъка между културите, китайският народ не само дълбоко осъзнава разликите в културите на отделните държави, но също така се ангажира да насърчава диалога между културите на по-високо ниво и се стреми да постигне споделяне между културите, с цел преодоляване на културния сблъсък. Чрез приобщаване между културите се преодолява идеята за превъзходство на някои култури. Няма добра или лоша култура, всяка от тях има свои уникални специфики. Постиженията на всяка една от тях заслужават уважение. Историята показва, че единствено чрез приобщаване и споделяне и изоставяне на идеята за превъзходство на съответни култури човешката цивилизация може да постигне дълготрайно развитие, прогрес и просперитет. Някои западни страни използват своите икономически, технологични и военни предимства, за да популяризират превъзходството на западната раса и култура, описвайки своята култура като крайна точка на човешката история. Тяхната теория носи капиталистически идеологически характеристики и прави западната култура все по-тясна и затворена. Това ще доведе само до изостряне на конфликта между културите и до омраза между народите и нестабилност в света. Китайската нация в петхилядолетната си история винаги се е придържала към принципа на „хармонично съществуване на различията“. Укрепвайки културното си доверие, тя разбира и уважава другите култури и по този начин е дала незаличим принос за прогреса на човечеството. След основаването си КНР отстоява принципа за взаимно зачитане и споделяне между културите, уважава усилията на страните да следват своя път на развитие, абсолютно се разграничава от идеите за културна колонизация и отказва да натрапва своите идеологии на други държави, не се опитва да промени политическите системи и модели на други държави и не се намесва във вътрешните им работи. Китай се противопоставя на превъзходство на някои култури и опитите им за замяна и се стреми към хармонично съжителство между културите.

Още от броя